1 مهدیه مولایی دروازه بان goalkeeper
12 زهرا کوهستانی دروازه بان goalkeeper
6 زهرا سربالی هافبک goalkeeper
7 فاطمه گرایلی هافبک goalkeeper
8 بهناز طاهرخانی هافبک goalkeeper
9 زهرا قنبری مهاجم goalkeeper
10 عاطفه رمضانی مدافه goalkeeper
11 سمانه چهکندی هافبک goalkeeper
14 فاطمه پسندیده هافبک goalkeeper
15 نگین زندی مهاجم goalkeeper
17 شهناز جعفری زاده مدافع goalkeeper
18 ملیکا محمدی هافبک goalkeeper
19 طاهره پیروزی مدافع goalkeeper
20 سحر رمضانی هافبک goalkeeper
23 مونا حمودی مهاجم goalkeeper
54 زهرا خواجوی دروازه بان goalkeeper
70 سارا دیدار مهاجم goalkeeper
فهرست